ĐLT Trí Luật hướng dẫn Quyết toán thuế 2017

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ QUYẾT TOÁN THUẾ 2017

BỘ HỒ SƠ QUYẾT TOÁN GỒM:
1. Quyết toán thuế TNDN ( nộp cơ quan thuế)
2. Quyết toán thuế TNCN (nộp cơ quan thuế)
3. Báo cáo tài chính (1bộ nộp cơ quan thuế+1bộ nộp thống kê)

Tải pdf tại đây.