Tôi có chứng chi hành nghề (như: môi giới bất động sản, kế toán, kiểm toán, tư vấn pháp luật,…) và hoạt động kinh doanh riêng lẻ với tư cách cá nhân, vậy tôi có phải khai nộp thuế không? Nếu có, thì kê khai nộp thuế ra sao?

Theo qui định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015:

*Người nộp thuế là Cá nhân kinh doanh, bao gồm:Các cá nhân hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.” (Điều 1)

* Người nộp thuế không bao gồm cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống. (Điều 1)

* Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu:  ‘ Đối với ngành Dịch vụ (môi giới, kế toán, tư vấn,…), tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.” (Điều 2, Điểm 2, khoản b))

Riêng về đối với cá nhân hành nghề môi giới bất động sản, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2575/TCT-TNCN ngày 13.6.2016, hướng dẫn thực hiện như sau:

* Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, có đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh theo quy định, thì cá nhân  đó thực hiện tự khai thuế, nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế (theo qui định tại khoản 2, Điều 62 Luật kinh doanh bất động sản 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)

* Trường hợp cá nhân có thu nhập từ hoạt động môi giới bất động sản, có chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không có đăng ký kinh doanh theo quy định,  thì tổ chức chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo quy định về tiền lương, tiền công với thuế suất 10% đối với từng lần chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên (theo qui định tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013 ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính).

Các hướng dẫn trên, cũng sẽ được áp dụng tương tự đối với tất cả cá nhân có chứng chỉ hành nghề khác.

Nguyễn Thái Sơn

Công ty CP tư vấn thuế Sài Gòn