Xác định Tài sản cố định vô hình là chương trình phần mềm giải trí

HỎI:

Công ty em chuyên sản xuất game.  Chi phí chính trong SX game bao gồm: Chi phí tiền lương và chi phí thẻ cào (điện thoại) để test. Và game này phải mất khoảng 1.5 năm mới hình thành. Biên bản nghiệm thu, tổng kết  giá trị sản xuất game này là 1.8 tỷ.

Xin hỏi:

1) Vậy chi phí SX game như nêu trên, có được coi là chi phí hình thành tài sản cố định vô hình được tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp không ? 

2) Nếu chấp nhận sx game là tài sản cố định vô hình được tạo ra từ nội bộ DN,  thì phải tập hợp chi phí vào tài khoản nào – có thể sử dụng TK 241 hay phải sử dụng một tài khoản nào khác?

hoi-dap-36

ĐÁP:

1. Công ty em phải đảm bảo là việc sản xuất GAME của công ty là hoạt động sản xuất SẢN PHẨM PHẦN MỀM theo qui định pháp luật. Nghĩa là:

* Phần mềm ứng dụng của công ty phải thuộc Danh mục Sản phẩm phần mềm, do Bộ TT-TT ban hành kèm Thông tư 09/2013/TT-BTTTT.

* Phải hội đủ điều kiện xác định đó là chương trình phần mềm, theo qui định tại Điều 6 và 7, Thông tư 16/2014/TT-BTTTT).

Cụ thể là:

(1) doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tưvề chức năng nhiệm vụ do người có thẩm quyền cấp;

(2) Đáp ứng Quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm qui định tại Điều 5, Thông tư 16/2014/TT-BTTTT;

(3) Định kỳ trước ngày 15 tháng 3 hàng năm gửi báo cáo tình hình hoạt động sản xuất phần mềm về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Công nghệ thông tin) theo quy định hiện hành.

(4) Đảm bảo không vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật liên quan khác.

* Phải là sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh, được đăng ký thương hiệu và nhân bản hàng loạt để cung cấp ra thị trường (gọi tắt là phần mềm đóng gói), theo định nghĩa tại Điều 3, khoản 6, Nghị định số 71/2007/NĐ-CP.

2. Khi đã xác định được là cty đang sản xuất SP phần mềm thì về gốc độ kế toán lại phải tiếp tục xem xét để đảm bảo sản phẩm phần mểm đó hội đủ các điều kiện để được xem là TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH được tạo ra từ nội bộ DN (theo qui định tại Chuẩn mực kế toán số 4-TSCĐ vô hình).

Trong đó, có điểm quan trọng là:

* Định nghĩa:

Tài sản: được định nghĩa là một nguồn lực mà (a) Doanh nghiệp kiểm soát được; và (b) Dự tính đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp.

Tài sản cố định vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình.

* Việc ghi nhận tài sản vô hình : doanh nghiệp phải phân chia quá trình hình thành tài sản theo: (a) Giai đoạn nghiên cứu; và (b) Giai đoạn triển khai.”

Khi đó, công ty em  được trích Khấu hao TSCĐ vô hình, theo qui định tại Điều 4, khoản 2, điểm g), Thông tư số 45/2013/TT-BTC.

3. Cách hạch toán kế toán, tập hợp chi phí vào TK 241-XDCB, chưa phù hợp với chế độ kế toán hiện hành.

Cty em phải hạch toán theo đúng hướng dẫn tại Chuẩn mực kế toán số 4-TSCĐ vô hình.

CÂU LẠC BỘ ĐẠI LÝ THUẾ TP.HCM