Buổi sinh hoạt CLB định kỳ tháng 12 (Ngày 17/12/2016) với nội dung: “Một số giải pháp xây dựng và phát triển doanh nghiệp”

Giới thiệu Mô hình THE ENVELOPE CANVAS – tư duy chiến lược trên một trang giấy nhằm tăng giá trị người mua, giảm chi phí bán hàng và khác biệt hoá trong cạnh tranh.

Diễn giả: A Phạm Việt Thắng – Chuyên gia mô hình khởi nghiệp.