CLB Đại lý thuế họp cùng lãnh đạo Cục thuế TPHCM ngày 21.02.2017

Cuộc họp nhằm trao đổi công tác chuẩn bị kế hoạch phối hợp hỗ trợ người nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016 tại Văn phòng Cục Thuế TPHCM