CLB Đại lý thuế tham gia Hội thảo về “Cải thiện môi trường kinh doanh thông qua cải cách thuế”

Hội thảo “Cải cách môi trường kinh doanh thông qua cải cách thuế” do Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp với Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) tổ chức. Với mục tiêu tổng quát nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản trị nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua Chiến lược Cải cách Thuế giai đoạn 2011 – 2020, và Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ trong các năm 2014, 2015 và 2016 cũng đã đặt ra những mục tiêu cụ thể nhằm giảm gánh nặng thủ tục liên quan đến thuế nhằm cải thiện môi trường kinh doanh.