Lãnh đạo Cục Thuế tiếp xúc với Hiệp Hội Các DN và đại diện CLB Đại Lý Thuế Tp.HCM sáng ngày 18/11/2015

Tháo gỡ một số vuớng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế

chưa đồng bộ và thống nhất giữa các Chi Cục Thuế Quận Huyện trong cùng địa bàn Thành Phố…