Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới – phát triển

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa ký ban hành kế hoạch số 3347/KH-UBND về việc phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới – phát triển” giai đoạn 2017 – 2022. 

Người dân đến mua sắm tại một siêu thị trong nước có chất lượng tốt  Ảnh: THÀNH TRÍ

Người dân đến mua sắm tại một siêu thị trong nước có chất lượng tốt Ảnh: THÀNH TRÍ

Mục đích của kế hoạch nhằm tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ X; doanh nghiệp, doanh nhân là động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tham gia chương trình giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền trong doanh nghiệp, doanh nhân phấn đấu nỗ lực làm giàu văn minh, phát huy tinh thần doanh nhân, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội để xây dựng và phát triển thành phố.

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh tế thành phố giai đoạn 2017-2022. Phát hiện và nhân rộng mô hình các doanh nghiệp tiêu biểu của thành phố; hỗ trợ phát triển và xây dựng các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh trong thời gian tới; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Kế hoạch cũng chỉ rõ, việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở – ban – ngành, cơ quan quản lý Nhà nước, các hội nghề nghiệp, doanh nghiệp thuộc thành phố. Phong trào thi đua được tổ chức với nội dung, hình thức cụ thể, thực chất, hiệu quả. Kết hợp chặt chẽ các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do thành phố phát động gắn với việc thực hiện 7 chương trình đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X. 

Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua hàng năm và tổng kết giai đoạn, đảm bảo chất lượng và hiệu quả thiết thực trong thực hiện phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích. 

Chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch bao gồm tăng số lượng doanh nghiệp hoạt động trung bình mỗi năm 60.000 doanh nghiệp; tăng tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước (các loại thuế, bảo hiểm) năm sau cao hơn năm trước 10%; tăng tỷ lệ giải quyết công ăn việc làm (tăng lao động), trung bình mỗi năm 5%; tăng mức đóng góp, hỗ trợ phục vụ công tác giảm nghèo bền vững; hỗ trợ biển đảo… trung bình mỗi năm 5%; tăng quy mô, phát triển doanh nghiệp (vốn, thị trường, sản phẩm, năng lực cạnh tranh); giảm tỷ lệ hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không an toàn; giảm tình trạng gây ô nhiễm môi trường. 

Từ những giải pháp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua sẽ xây dựng tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng cho các doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chí doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới – phát triển, phù hợp với Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các nhân tố mới, những điển hình tiêu biểu của doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nhân có sáng kiến đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và có nhiều đóng góp cho ngân sách của thành phố, bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trên trang các phương tiện thông tin của thành phố như báo hình, báo in, báo điện tử…

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng giao Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, hội doanh nghiệp ngành nghề, hội doanh nghiệp quận – huyện hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký thi đua theo khối, theo các tiêu chí của chương trình. Hàng năm Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM có trách nhiệm phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng, tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp điều kiện thực tế của Chương trình “Doanh nghiệp, doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới – phát triển”, giai đoạn 2017-2022. Giao Đài Truyền hình thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Doanh nhân Sài Gòn, Website Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố tổ chức tuyên truyền nội dung phát động phong trào thi đua của Chương trình “Doanh nghiệp, doanh nhân thành phố đồng hành cùng thành phố đổi mới – phát triển” để nhân rộng các mô hình mới, hiệu quả, những điển hình tiêu biểu trong các hoạt động.

TƯỜNG DÂN

http://www.sggp.org.vn