Trả lời:
Theo khoản 2 Điều 36 LDN thì: Con dấu là tài sản của doanh nghiệp. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm quản lý sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, được sự đồng ý của cơ quan cấp dấu, doanh nghiệp có thể có con dấu thứ hai. Như vậy, một doanh nghiệp có thể có hai con dấu trong trường hợp cần thiết nhưng phải...
Xem thêm
Trả lời:
+ Đối với con dấu do cơ quan công an phát hành, đề nghị doanh nghiệp liên hệ cơ quan công an để thực hiện thủ tục trả con dấu + Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin...
Xem thêm
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014, trước khi sử dụng, doanh nghiệp gửi thông báo về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.Đối với việc thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, kèm theo thông báo phải có Quyết định của chủ sở hữu công ty...
Xem thêm
Trả lời:
Căn cứ Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 thì: 1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: a) Tên doanh nghiệp; b) Mã số doanh nghiệp. 2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông...
Xem thêm
Trả lời:
1/ Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thông báo mẫu dấu đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau: - Doanh nghiệp liên hệ cơ sở khắc dấu để thực hiện khắc con dấu mới theo quy định tại Điều 44 Luật doanh nghiệp 2014 - Doanh nghiệp thông báo sử dụng con dấu theo quy định Điều 34 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp...
Xem thêm