Công ty chúng tôi có Giám đốc là người nước ngoài (công ty liên doanh). Quyết định của Hội đồng thành viên cho chi phí đi về nước bằng vé máy bay khứ hồi là 5 lần/năm. Xin cho đơn vị hỏi chi phí xác định khi tính thuế TNDN là tất cả 5 lần/năm có chứng từ hợp lệ là đúng không? Có bị khống chế số lần/năm?

Căn cứ điểm 2.8, khoản 2, Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNDN:

“ Doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí: Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động; Phần chi phụ cấp cho người lao động đi công tác trong nước và nước ngoài vượt quá 02 lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước(Theo quy định hiện hành, chế độ công tác phí đối với cán bộ công chức, viên chức nhà nước, đi công tác trong nước quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010; đối với đi công tác nước ngoài được quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính).

Chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại và tiền ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.Trường hợp doanh nghiệp không thu hồi được thẻ lên máy bay của người lao động thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, giấy điều động đi công tác và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển.”

Đại lý thuế Trí Nguyễn